SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

Emisoras: SBS Chill

Categorias: Noticias y política

Escuchar el último episodio:

ሓሙስ 28 መስከረም 2023 ንሓደ ሰዓት ዝጸንሕ መደብና፥ መንግስቲ ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ጸገም ንዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝ ሓደ ማዕከን ገንዘብ NDIS ፈጢሩ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ስራሕ ንዝዋፈሩ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ይርከብ። ምስዚ ስራሕ ተተሓሒዙ ዝለዓል ጉዳያት ከብርሃልና ኣብ ፋይናንሲያዊ መዳይ እቲ ስራሕ ተዋፊሩ ነቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝሕግዝ ናይ ፋይናንስ ኪኢላ ኣማን መብራህቱ ብዛዕባኡ ገሊጹልና ኣሎ ። ኣብ ናይ ቃለ መሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና። ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻብ እዞም ዝስዕቡ ኣርእስታት ዝሓዘ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ምስ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረዝ ምዝርራቡ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ፣ "ካብ ዝቕፅል ሰሙን ጀሚሩ ብሄራዊ መዓልቲ ሓዘን ክእወጅ' ምዃኑ ተሓቢሩ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፡ ንመዕርፎ ነፈርቲ ኣኽሱም ክጽግኑ ዝኽእሉ ኮንትራክተራት ኣብ ምሕራይ ከምዝርከብ ኣፍሊጡ ። ኤርትራዊት መንእሰይ ኣብ መትረብ እንግሊዝ ሞይታ ከምዝተረኽበት ተሰሚዑ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ዜጋታት ብጥሜት ምሟት ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ። ኣብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራሊያ፥ ኣብ ኣውስትራሊያ መኪናኻ ምሻጥ፡ ጠቐምቲ መምዘኒታትን ምኽሪታትን ብዝብል ኣርእስትን ካልእ ትሕዝቶታትውን ቀሪብና ኣለና። ቀንዲ ነጥቢታት ዜና፡ ** ጃሲንታ ኣላን ናይ ቪክቶሪያ ሓዳሽ ፕሪሜር ኮይና ተሸይማ። ** ኣብዚ ዓመት ብደረጃ ዓለም ቁጽሪ ብሕማም ኮሌራ ዝተለኽፉ ሰባት ከምዝወሰኸ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ** ኤርትራዊት መንእሰይ ኣብ መትረብ እንግሊዝ ሞይታ ከምዝተረኽበት ተሰሚዑ።

Episodios anteriores

 • 4682 - ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (28 መስከረም 2023) 
  Thu, 28 Sep 2023
 • 4681 - ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ረድኤት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ዜጋታት ብጥሜት ምሟት ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ። 
  Thu, 28 Sep 2023
 • 4680 - "ብስደት ዝመጽእ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕን ቅልጡፍንዩ ኮይኑ።" ብሪጣንያ ሕጊ ስደተኛታት ዓለም ክቕየር ትደሊ፡ 
  Thu, 28 Sep 2023
 • 4679 - ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (27 መስከረም 2023) 
  Wed, 27 Sep 2023
 • 4678 - ኣብ ኣውስትራሊያ መኪናኻ ምሻጥ፡ ጠቐምቲ መምዘኒታትን ምኽሪታትን 
  Wed, 27 Sep 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts noticias y política españoles

Más podcasts noticias y política internacionales

Otros podcasts de SBS Chill

Elige la categoria de podcast